RitzDzign
vormgeving
portfolio
prijzen
recensies
alg. voorw.
contact
 


 
   
algemene voorwaarden  
download PDF om af te drukken

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RitzDzign en u als opdrachtgever waarop RitzDzign deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door ondertekening van een overeenkomst met RitzDzign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17 februari 2009.


1. Definities

• Een website is een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen en scripts.
• Onderhoud van een website is het door RitzDzign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, oftewel het veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever. Onderhoud kan ook inhouden het uitbreiden van de bestaande website met extra pagina’s en afbeeldingen.


2. Toepasselijkheid

• Door akkoordverklaring door de opdrachtgever van een offerte van RitzDzign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van RitzDzign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
• Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en RitzDzign opgenomen wordt.


3. Aanbieding en acceptatie

• Alle offertes en prijsopgaven door RitzDzign zijn geheel vrijblijvend.
• Offertes en prijsopgaven door RitzDzign blijven 4 weken geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door RitzDzign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
• Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en RitzDzign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
• Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
• Een overeenkomst kan schriftelijk en via e-mail tot stand komen


4. Uitvoering van de overeenkomst

• RitzDzign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
• De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RitzDzign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RitzDzign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RitzDzign zijn verstrekt, heeft RitzDzign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
• RitzDzign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RitzDzign uitgegaan is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan RitzDzign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
• De opdrachtgever vrijwaart RitzDzign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.


5. Duur en beëindiging

• Het ontwerpen van een nieuwe website door RitzDzign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een streefdatum afgesproken voor de website.
• Een beheer-overeenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen RitzDzign en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
• RitzDzign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met RitzDzign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
• RitzDzign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
• RitzDzign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever aanstootgevende, haatzaaiende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met aanstootgevende, haatzaaiende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.


6. Levering en levertijd

• RitzDzign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
• Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt RitzDzign eerst een concept. RitzDzign legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever controleert dit concept en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan RitzDzign. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het concept of het uitblijven van zulke reacties gaat RitzDzign over tot het voltooien van de volledige website.
• Mocht RitzDzign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen streeftijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan RitzDzign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij RitzDzign een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
• RitzDzign zal tijdens de bouwfase de producten die gereed zijn publiceren binnen een webdomein van RitzDzign. De opdrachtgever kan, via een unieke link, de voortgang van de realisatie van de website volgen.
• De door RitzDzign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (cd-rom of dvd) aan de opdrachtgever opgeleverd.


7. Overmacht

• RitzDzign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer RitzDzign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
• In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal RitzDzign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en RitzDzign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door RitzDzign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


8. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.


9. Betaling

• Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en RitzDzign en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
• De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden binnen 10 dagen na ondertekening, op de in de offerte genoemde bankrekening. RitzDzign houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
• De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. RitzDzign stuurt hiertoe een factuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan.
• In genoemde gevallen behoudt RitzDzign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
• Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (10 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
• Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door RitzDzign een herinnering tot betaling verstuurd. Kosten van een herinnering, t.w. netto € 15,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
• Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, wordt door RitzDzign een tweede herinnering tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 15,00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
• Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
• Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij direct, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering RitzDzign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.
• Indien RitzDzign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal RitzDzign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
• Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van RitzDzign heeft voldaan.


10. Copyright

• Al het door RitzDzign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van RitzDzign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
• Het eigendom van door RitzDzign verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij RitzDzign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan RitzDzign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is RitzDzign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
• Indien de opdrachtgever zelf de opgeleverde website onderhoudt of het onderhoud door derden laat uitvoeren, wordt dit overeengekomen na oplevering en betaling van de website door RitzDzign, waarna RitzDzign geen aansprakelijkheid meer aanvaardt. RitzDzign kan niet worden verplicht door de opdrachtgever om uitleg te geven over de wijze waarop beheer moet/kan worden uitgevoerd.


11. Aansprakelijkheid

• Voor zover RitzDzign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop RitzDzign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan RitzDzign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met RitzDzign of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met RitzDzign.
• In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is RitzDzign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van RitzDzign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
• RitzDzign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
• De opdrachtgever dient RitzDzign onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door RitzDzign geleden schade.
• RitzDzign is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door ondeskundig handelen van betrokkenen.
• RitzDzign is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door RitzDzign ontworpen website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.


12. Overdracht van rechten en verplichtingen

• RitzDzign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


13. Reclameren

• De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan RitzDzign, waarna RitzDzign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan RitzDzign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
• Reclameren schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

• Wijzigingen van de algemene leveringsvoorwaarden gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.


15. Overig

• RitzDzign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan RitzDzign.
• Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. RitzDzign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
• RitzDzign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
• De opdrachtgever dient zelf voor aanvraag en registratie van zijn domeinnaam en hostingpakket zorg te dragen en de daarbijbehorende technische informatie (FTP informatie) aan RitzDzign aan te leveren.


16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

• Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen RitzDzign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
• Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
• Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verbandhoudend, kunnen uitsluitend bij een bevoegd rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door RitzDzign met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van RitzDzign beslissend. [ einde algemene voorwaarden]Some of the illustrations in this website were found on the internet. RitzDzign wishes to stress that they were chosen to enhance and that no abuse is intended. We hope you feel flattered by our choice of pictures that you shared via the web.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

------